Users´ licence agreement

 

Please read Modernus´s Licence agreement

A. Yfirlýsing:

Viðskiptaskilmálar þessir innihalda skilgreiningar og takmarkanir á ábyrgð Modernus ehf. á þjónustunni gagnvart viðskiptavinum félagsins. Þeir gilda fyrir alla þjónustu sem fyrirtækið veitir einstaklingum, félögum, lögaðilum og opinberum stofnunum, sem og fyrir endurgjaldslausa þjónustu, sem veitt er í kynningarskyni til almennings. Viðskiptamaður, eða sá sem fyllir út umsóknina f.h. viðskiptamanns, hefur kynnt sér skilmálana og samþykkir þá með því að haka í þar til gerðan reit neðst í umsóknarformi Modernus.

1. Skilgreiningar

 1. Þjónustuveitandi. Eigandi og ábyrgðaraðili þjónustunnar er einkahlutafélagið Modernus, kennitala: 640300-2130, Garðastræti 17, 101 Reykjavík. Hér eftir skrifað ‘MODERNUS’.
 2. Viðskiptamaður og notandi. Sá einstaklingur, lögaðili, félag eða opinber stofnun, sem MODERNUS veitir þjónustu, hvort heldur sem er gegn gjaldi sem miðast alfarið við notkun, umsömdu föstu árgjaldi, eða án endurgjalds til kynningar á þjónustunni.
 3. Vörur og þjónusta. Starfsemi MODERNUS er flokkuð undir ISAT nr. 72.40.0 rekstur gagnabanka og gagnaveita. Í henni felst að MODERNUS rekur miðlægan hugbúnað (svonefnda ASP þjónustu, e. aplication service provider) sem viðskiptamenn kaupa aðgang að um Internetið. Skráðu vörumerkin á hugbúnaðarþjónustu MODERNUS eru:

1        Samræmd vefmæling®. Listi sem gefin er út vikulega með samræmdum upplýsingum um áhorf og notkun á Íslenskum vefsetrum, sem öll eru mæld með vefmælihugbúnaði MODERNUS undir eftirliti Verslunaráðs Íslands samkvæmt sérstökum verksamningi.

2        Virk vefmæliing®. Vefmæliþjónsta fyrir minni og meðalstóra vefi.

3        Potency®. Vefmæliþjónusta fyrir umfangsmikla og flókna vefi fyrirtækja og stofnana (svonefnd enterprise útgáfa af Virkri vefmælingu).

4        Varðhundurinn®. Miðlægt vaktkerfi fyrir fyrirtækjavefi sem skráir uppi-, hleðslu- og tengitíma vefsetra gagnvart notendum þeirra og sendir aðvaranir með SMS skeyti í forgangi.

5        SvarBox®. N.k. spjall kerfi sem opnar beint samband milli þjónustufulltrúa og þeirra sem nota vef fyrirtækisins.

6        Önnur þjónusta sem MODERNUS veitir er t.d:

·         Sérhannaður aðgangur að samanteknum upplýsingum í gagnagrunni MODERNUS fyrir þriðja aðila.

·         Samantektir ýmiskonar fyrir þriðja aðila, sem unnar eru upp úr gagnasafni MODERNUS.

·         Forritun fyrir viðskiptamenn.

·         Hýsing á utanaðkomandi (external) gögnum viðskiptamanna og samtvinning við gögn yfir áhorf og notkun, eða önnur gögn sem MODERNUS hýsir.

·         Rekstur netstöðvaðar MODERNUS.

·         Hér undir fellur einnig öll önnur þjónusta sem MODERNUS veitir, eða kann að veita, og tilgreind er í samningi, eða í umsóknarformi sem viðskiptamaður fyllir út og á vef MODERNUS, ásamt, en ekki einskorðað við, aðgangi aðgagnagrunni MODERNUS, notkun á útgefnum, hugbúnaði, mælikóðum, notendanöfnum og lykilorðum, sem veita aðgang að hugbúnaðarþjónustu MODERNUS á Internetinu, eða með öðrum hætti.

 1. Hugbúnaður. Sá hugbúnaður sem MODERNUS býður upp á hverju sinni, hvort heldur sem er í kerfisveitu (e. ASP) eða uppsettum á tölvu viðskiptamanns/notanda, að hluta til eða alveg.
 2. Netstöð Modernus. Netstöð og gagnagrunnar Modernus. Miðlægur hugbúnaður sem viðskiptamenn þurfa að geta tengst um Internetið til þess að geta notað þjónustu Modernus.
 3. Vefir viðskiptamanna. Vefir, vefsíður, vefsetur, heimasíður, viðskiptamanna og notenda sem MODERNUS þjónustar hverju sinni. Við tölum um heimasíður einstaklinga en um vefi fyrirtækja og stofnana.
 4. Fjárhagslegur tengiliður er sá einstaklingur sem hefur umboð eða vald til þess að skuldbinda viðskiptamann fjárhagslega gagnvart MODERNUS.
 5. Umsókn. Umsóknarform MODERNUS eins og þau eru á hverjum tíma á vef fyrirtækisins www.modernus.is.
 6. Árgjöld. Minni og meðalstórir vefir (20.000 – 1.500.000 flettingar á ári) greiða flestir fast árgjald samvæmt svonefndu “blindu tilboði” frá MODERNUS. Árgjöld eru ekki endurgreidd þótt vefur hætti, en þeim má framvísa milli fyrirtækja, ef um sama lén og sama vef er að ræða. Árgjald fæst ekki flutt milli vefja nema í undantekningartilfellum og aðeins ef um sama eiganda (viðskiptavin) er að ræða.
 7. Samræmd vefmæling®. MODERNUS á og rekur Samræmda vefmælingu® undir eftirliti Verslunarráðs Íslands samkvæmt samningi. Þátttaka í Samræmdri vefmælingu® stendur öllum vefjum til boða, sem nota vefmæliþjónustu MODERNUS. Hún felst í því að birta upplýsingar um áhorf og notkun vefsins vikulega á www.modernus.is/sv. 25 stærstu vefirnir hverju sinni, samkvæmt fjölda notenda í viku, greiða kr. 500 fyrir hverja vikulega birtingu á nafni og tölum vefsins í prentmiðli. Þátttaka í Samræmdri vefmælingu® er endurgjaldslaus.
 8. Stofngjald mælikóða.MODERNUS innheimtir sérstakt stofngjald fyrir gerð mælikóða fyrir alla vefi, sem fá útgefinn sérmerktan vefmælikóða. Gjaldið er greitt einu sinni. Afrit af kóðanum er án endurgjalds og gögn vefsins verða vistuð ótímabundið í gagnagrunni MODERNUS.
 9. Alvarlegir hnökrar. Stöðvist þjónustan vegna tæknilegra bilana sem rekja má til MODERNUS yfir tímabil sem nemur meira en fimm sólarhringum yfir árið, er það skilgreint sem “alvarlegir hnökrar” á þjónustu MODERNUS. Við svo búið getur viðskiptamaður sagt upp samningi þessum með tveggja vikna fyrirvara.

2. Gildissvið

a.       Skilmálar þessir gilda fyrir alla viðskiptamenn MODERNUS. Kjör viðskiptamanns miðast við rafræn svör frá MODERNUS, eins og þau eru vistuð er í gagnagrunni MODERNUS undir nafni viðskiptamanns. Sé eintak viðskiptamanns ekki samhljóða eintaki MODERNUS, þá gildir eintak MODERNUS, nema um þinglýst eintak sé að ræða.

3. Takmarkanir á ábyrgð MODERNUS

a.      MODERNUS er ekki bundið af tilboðum sem send hafa verið viðskiptamönnum til kynningar öðruvísi en að þau leiði til samnings um kaup á þjónustunni innan þriggja daga.

b.      Samningur er þá fyrst kominn á þegar fjárhagslegur tengiliður viðskiptamanns hefur samþykkt tilboð eða samning frá MODERNUS, eða sent samþykki sitt með tölvupósti eða símbréfi til MODERNUS ásamt nafni sínu og símanúmeri.

c.       Aðgangur að þjónustunni er fyrst heimilaður þegar gengið hefur verið frá samningi og greiðslu. Viðskiptamanni er þó heimilt að tengja vefinn netstöð MODERNUS með innsetningu hugbúnaðar um leið og honum hefur verið sendur kóðinn. Komi ekki til samnings, þ.e. berist MODERNUS ekkert samþykki við tilboði, ber viðskiptamanni að fjarlægja mælikóðann, eða hugbúnaðinn, og eyða honum.

d.      Í tilvikum þar sem lokað hefur verið fyrir viðskiptin vegna vanskila og/eða eigandi vefsins hefur látið undir höfuð leggjast að fjarlægja mælikóða/hugbúnað MODERNUS, eftir lok viðskiptanna, áskilur MODERNUS sér rétt til þess að birta áminningu í ramma nálægt vinstrahorni neðst á forsíðu viðkomandi vefs með eftirfarandi orðsendingu: \\\"Reikningi yðar hefur verið lokað, vinsamlegast fjarlægið mælikóðann/hugbúnaðinn\\\". \\\"Modernus ehf.\\\"

e.      Þjónusta MODERNUS er á hverjum tíma eins vel úr garði gerð og kostur er. Hins vegar getur fyrirtækið ekki ábyrgst tæknilegar truflanir sem upp kunna aðkoma vegna bilana hvort heldur sem er hjá þriðja aðila (t.d. í almenna dreifikerfinu, ljósleiðara, ip-punktum, beinum (router) o.fl.) eða í netstöð og gagnagrunni MODERNUS.

f.        Gagnaöryggi. Þrátt fyrir umfangsmiklar öryggisráðstafanir getur MODERNUS ekki tryggt ótímabundið 100% gagnaöryggi gagnvart öllum viðskiptamönnum ótímabundið. Slíkt yrði einfaldlega of kostnaðarsamt. Hægt er að semja sérstaklega um aukið gagnaöryggi gegn gjaldi.

1.      Gagnatap viðskiptamanna, eða tímabundin stöðvun á vistun í gagnagrunni MODERNUS vegna bilana í almenna dreifikerfinu, eða tölvukerfi viðskiptamanns, eru ekki á ábyrgð MODERNUS. Undir þetta fellur t.d. útfall mælikóða/hugbúnaðs af vef viðskiptamanns, t.d. vegna breytinga eða uppfærslna hjá honum.

2.      Gögn viðskiptamanns sem tapast vegna náttúruhamfara, eldsvoða eðaannarra utanaðkomandi þátta verða ekki bætt af MODERNUS.

3.       MODERNUS er ekki skylt að bæta gagnatap með fjárgreiðslu nema að undangengnum dómi. Sækja skal mál gegn MODERNUS fyrir héraðsdómi Reykjavíkur.

4.      Viðskiptamanni er heimilt að segja þjónustunni upp án fyrirvara ef gögnviðskiptamanna yfir lengra tímabil en fimm sólarhringa á ári glatast vegna bilana í afritatöku hjá MODERNUS. Slíkt myndi flokkast undir \\\"alvarlega hnökra\\\" á þjónustunni.

5.      Viðskiptamaður sem telur sig þurfa aukið gagnaöryggi þarf að semja sérstaklega við MODERNUS um fjárhagslega ábyrgð og fyrirkomulag á geymslu gagnanna.

g.      Túlkun gagna. MODERNUS er ekki ábyrgt gagnvart þriðja aðila um túlkun viðskiptamanns eða þriðja aðila á upplýsingum fengnum úr gagnagrunni MODERNUS. Viðskiptamaður skuldbindur sig til að breyta ekki né oftúlka upplýsingar frá MODERNUS með einum eða öðrum hætti. Modernus ábyrgist aðeins réttmæti upplýsinga sem MODERNUS eða Verslunarráð Íslands hefur staðfest. Útgefnar upplýsingar í Samræmdri vefmælingu® eru staðfestar og yfirfarnar af fulltrúa Verslunarráðs Íslands samkvæmt sérstökum samningi.

h.      Viðskiptavinur lofar að gera MODERNUS ekki ábyrgt gegn þriðja aðila vegna nokunar hans eða túlkunar á upplýsingum frá MODERNUS, eða sem MODERNUS hefur látið honum í té sem eðlilegan þátt í þjónustu MODERNUS.

4. Breytingar og viðbætur (amnedments)

a.       Atriði í samningi milli MODERNUS og viðskiptamanns, sem ekki fyrirfinnast í skilmálum þessum, eða atriði sem gengur gegn þeim, þarf aðtilgreina sérstaklega og undirrita af báðum aðilum.

b.       MODERNUS áskilur sér rétt til að gera breytingar á skilmálum þessum að undangenginni tilkynningu þar um til viðskiptamanna. Hafni viðskiptamaður breytingunni er honum heimilt að rifta gildandi samningi með tveggja vikna fyrirvara.

5. Afhending og tímabil.

a.       Virk vefmæling® og Potency®. Afhending þjónustunnar miðastvið 1. hvers mánaðar og lýkur síðasta dags hvers mánaðar þegar um mánaðarviðskipi er að ræða, nema annað sé tekið fram. Reikningar innihalda ávallt magntölur síðasta heila mánaðar í mánaðarviðskiptum. Árgjöld miðast við 365 daga, sem byrja daginn sem mælikóðinn/hugbúnaðurinn er sendur viðskiptamanni til innsetningar.

b.       Varðhundurinn® - vefvöktun Modernus. Afhendingþjónustunnar miðast við 1. hvers mánaðar og lýkur síðasta dags hvers mánaðar. Stysta tímabil sem innheimt er fyrir er einn mánuður. Ekkert stofngjald er greitt fyrir Varðhundinn®

c.       Samræmd vefmæling®. Mælivika MODERNUS hefst kl. 00 á mánudegi og lýkur kl. 24 á sunnudegi. Lágmarks þátttökutími er tveir mánuðir. Þátttaka er endurgjaldslaus en greitt er stofngjald fyrir innsetningu vefsins kr. 2.395 auk vsk. Upplýsingar um áhorf og notkun eru birtar á hverjum mánudegi.

d.       SvarBOX®. Afhending þjónustunnar miðast við 1. hversmánaðar og henni lýkur síðasta dags mánaðar. Uppsetningargjald er breytilegt eftir umfangi. Lágmarks samningstími er að öllu jöfnu eitt ár fyrir hvern viðskiptavin. Greitt er miðað við fjölda notanda og áætlaða notkun.

e.       Notendanafn og lykilorð. Reikningar eru sendir út daginn sem samþykki hefur borist frá viðskiptamanni, eða samningur hefur verið undirritaður. Notendanafn og lykilorð eru send notendum þegar staðfesting um greiðslu hefur borist frá banka.

6. Verð, skattar og greiðsluleiðir

a.       Verðskrá MODERNUS (http://modernus.is/index.php?page=price )sýnir verð án virðisaukaskatts nema í verðflokkum sem ætluð eru einstaklingum. MODERNUS innheimtir virðisaukaskatt á Íslandi af fyrirtækjum og einstaklingum, en eingöngu af einstaklingum innan Evrópusambandsins (EU) í samræmi við lög þess.

b.       Greiðslufrestur fyrirframgreiddra árgjalda er tvær vikur eftirútsendingu mælikóða. Innheimt er með greiðsluseðli eingöngu á Íslandi, en annars með venjulegum reikningi eða kreditkorti.

c.       Gjalddagar allra sem eru í mánaðarviðskiptum er 5. dagur hversmánaðar, en eindagi er ýmist 10. 20. eða 25. dagur mánaðarins. Þriggja mánaða vanskil, fara í löginnheimtu á kostnað viðskiptamanns eftir ítrekun frá innheimtudeild MODERNUS. Vanskilagjald er kr. 250.- fyrir hvern reikning, en kr. 450 á árgjaldsreikninga.

d.       Árgjöld samkvæmt III – VI verðflokki má greiða með 10 jöfnum \\\"léttgreiðslum\\\" með VISA eða Mastercard kreditkorti. Þóknun kortafyrirtækjanna greiðir MODERNUS.

7. Eftirlit og kvartanir

a.      Viðskiptamaður skal sjálfur yfirfara aðsend forrit/mælikóða frá Modernus og ganga úr skugga um að sendingin tilheyri örugglega honum, áður en innsetning hefst.

b.      Viðskiptamaður skal sjálfur kanna tengingu sína við netstöð Modernus í upphafi viðskiptanna og ganga úr skugga um að allt sé með felldu. Þetta á við um allar tegundir þjónustu hjá MODERNUS.

c.       Viðskiptamaður skuldbindur sig til að fara í einu og öllu eftir leiðbeiningum og reglum MODERNUS um uppsetningu á þeirri þjónstu sem hann kaupir.

d.      MODERNUS skal láta viðskiptamanni í té leiðbeiningar og reglur um leið og þjónustan er afhent.

e.      Verði viðskiptamaður var við alvarlegar sambandstruflanir við netstöð MODERNUS, eða að þjónusta MODERNUS valdi truflunum á þjónustu viðskiptamanns skal hann þegar aftengja og stöðva innsetningu á kóða, eða forriti, frá MODERNUS. Kvartanir og ábendigar skal senda við fyrsta tækifæri með tölvupósti á hjalp@modernus.is og hringja í síma +354 562 7006 ef ekkert svar berst.

8. Upplýsingastefna, öryggi og persónuvernd

a.       Um öryggi gagna og verndun persónulegra upplýsinga einstakra viðskiptamanna vísast til upplýsingastefnu Modernus, sem viðskiptamaður hefur kynnst sér. Viðskiptamaður skal láta MODERNUS í té nauðsynlegar upplýsingar ef um hýsingu á viðkvæmum persónulegum upplýsingum, sem lög um presónuvernd kunna að ná til - áður en gögnin eru vistuð í gagnagrunni Modernus. Þetta á sérstaklega við um þjónustuna SvarBOX®. Sjá upplýsingastefnu MODERNUS: http://modernus.is/index.php?page=direction.

9. Eignarhald og höfundarréttur

a.       Viðskiptamaður samþykkir og viðurkennir að öll hugbúnaðarþjónusta, kerfi og vörumerki sem hann sækir um og fær aðgang hjá MODERNUS eru eign MODERNUS. Hann lofar að virða lög um vörumerki og höfundarrétt í hvívetna. Afritun eða augljós stæling á útliti, framsetningu og samsetningu þjónustu Modernus ehf. varðar tafarlausa uppsögn á samningi þessum, án endurgreiðslu, og lögsóknar af hálfu Modernus ehf ef tilefni þykir til.

b.       MODERNUS á gagnagrunninn og gagnasafnið í heild sinni sem geymt er í grunninum á hverjum tíma. Hins vegar eiga viðskiptamenn hver um sig sín persónulegu gögn og geta á hverjum tíma farið fram á að þeim verði eytt gegn sanngjörnu gjaldi.

c.       Samanteknar upplýsingar og úrvinnslur ýmiskonar úr grunninum eru eign MODERNUS.

d.       Útsendir mælikóðar og annar uppsettur hugbúnaður á tölvukerfi viðskiptamanns, sem hann hleður niður af vef Modernus, eða fær afhent með öðrum hætti frá MODERNUS, er eign Modernus ehf.

e.       Útlit, samsetning og virkni hugbúnaðarins, eins og það birtist viðskiptavini er eign MODERNUS og verndað sem slíkt af lögum um höfundarrétt og lögum um vörumerki. Viðskiptamaður lofar að afrita hvorki né stæla framsetningu MODERNUS með einum eða öðrum hætti. Öll vörumerki MODERNUS eru skráð hjá Einkaleyfastofunni í Reykjavik.

f.        Viðskiptamaður má ekki fjarlægja vörumerki Modernus eða vöruheiti tengd MODERNUS úr hugbúnaðinum, nema með sérstöku leyfi frá MODERNUS.

g.       Tilvitnanir í MODERNUS í útgefnum og óútgefnum gögnum, eða framsetningu húgbúnaðarins eins og MODERNUS setur gögnin eða notendaviðmót hugbúnaðarins frá sér er stranglega bannað að fjarlægja eða breyta án skriflegs leyfis frá MODERNUS.

h.       MODERNUS er heimilt að framselja höfundar- og eignarréttinn til þriðja aðila án tilkynningar þar um til viðskiptamanns.

10. Uppsagnarákvæði

a.       Almennur uppsagnarfrestur beggja aðila er 1 mánuður í mánaðarlegum reikningsviðskiptum en tveir mánuðir ef um samninga til lengri tíma er að ræða.

b.       Verði \\\"alvarlegir hnökrar\\\" á þjónustunni getur viðskiptamaður sagt þjónustunni upp með tveggja vikna fyrirvara með einfaldri tilkynningu þar um til MODERNUS, enda hafi hann gefið MODERNUS sanngjarnan frest til að bregðast við biluninni.

c.       MODERNUS áskilur sér skýlausan rétt til þess að slíta viðskiptasambandinu og stöðva þjónustuna án fyrirvara, ef efni á vef viðskiptamanns, eða þjónustan/varan sem boðin er á vegum viðskiptamanns brýturí bága við íslensk lög eða lög Evrópusambandsins. Úrskurðaraðili í þessum efnum f.h. MODERNUS er Verslunarráð Íslands.

d.       MODERNUS framlengir samninga um árgjöld með því að sendaviðskiptamanni tölvupóst með endurnýjun á árgjaldi þremur virkum dögum áður en árgjald rennur út. Verði tilboði um nýtt árgjald ekki hafnað og notkun hætt innan þriggja daga lítur MODERNUS svo á að framlengja eigi samninginn samkvæmt tilboðinu um eitt ár og sendir viðskiptamanni reikning.

11. Ábyrgð MODERNUS

a.       Viðskiptamaður á eingöngu rétt á endurgreiðslu á fyrirframgreiddu árgjaldi, ef hann tilkynnir strax um ágalla á þjónustunni og getur sýnt MODERNUS fram á með sanngjörnum og skýrum rökum að samningurinn hafi ekki og verði ekki uppfylltur af hálfu MODERNUS. Fjárkrafan á hendur MODERNUS getur aldrei orðið hærri en sem nemur fyrirframgreiddu árgjaldi. Viðskiptamaður getur ekki gert kröfu um bætur fyrir neitt annað, hvorki miskatjón, heilsutjón, tjóni á fjármunum, hugbúnaði, gögnum, eða nokkru öðru en þeirri fjárhæð sem viðskiptamaður reiddi fram fyrir aðkeypta þjónustu frá MODERNUS. Í engu tilviki getur endurgreiðslan orðið hærri en viðskiptamaður hefur sannarlega greitt MODERNUS fyrirfram.

b.       Áður en til kröfu um endurgreiðslu kemur skal viðskiptamaður senda MODERNUS eins nákvæma tæknilega lýsingu á vandamálinu og honum er unnt og gefa MODERNUS minnst 14 virka daga til þess að framkvæma þær breytingar eða viðgerðir, sem nauðsynlegar kunna að vera til þess að MODERNUS geti afhent þjónustuna samkvæmt skilmálum þessum og samningi milli aðila.

c.       Viðskiptamaður fríar MODERNUS af allri ábyrgð gagnvart tjóni sem þriðji aðili kanna að telja sig hafa orðið fyrir beint eða óbeint vegna kaupa viðskiptamanns á þjónustu MODERNUS. Viðskiptamaður samþykkir að í engum slíkum tilvikum getur orðið um fjárkröfu á hendur MODERNUS að ræða.

13. Force Majeure. Ófyrirsjáanlegir atburðir.

a.       MODERNUS er laus undan öllum kröfum um þjónustu í tilfelli náttúruhamfara og annarra ófyrirsjáanlegra atburða (force majeure) meðan á þeim stendur. Standi atburðirnir yfir í 30 daga eða lengur eru báðir aðilar lausir undan skuldbindingum samnings þessa án frekari fyrirvara.

b.       Viðskiptamaður á ekki rétt á endurgreiðslu, eða öðrum skaðabótum í tilfelli náttúruhamfara, eða annarra óviðráðanlegra og/eða ófyrirsjáanlegra atburða (force majeure) sem koma í veg fyrir að MODERNUS geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart viðskiptamanni samkvæmt skilmálum þessum.

13. Dómstóll.

a.       Sækja skal mál gegn MODERNUS fyrir Héraðsdómi Rekjavíkur, Íslandi.

 

F.h. Modernus ehf. Garðastræti 17 101 Reykjavík Iceland: Jens Pétur Jensen framkvæmdastjóri.

 

 
LOKA